Moodul 1: Strateegiline juhtimine ja planeerimine
9.-10. mai 2019, Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi kaminasaalis


Moodul viiakse läbi koostöös Eesti Ajaloomuuseumiga. 

Põhiteemad: Strateegilise juhtimise põhialused, arengukavandamine, sise- ja väliskeskkonna analüüs, probleemide kaardistamine ja struktureerimine, muuseumi missioon ja visioon, strateegiliste eesmärkide püstitamine, tegevuskavade koostamine ja nende sidumine ressurssidega, arengukavade elluviimise monitooring, riskide analüüs ja juhtimine, praktilised strateegilise planeerimise tööriistad. Esimene moodul keskendub järgmistele põhiküsimustele:
 • Mida võidab muuseum hästi korraldatud strateegilise kavandamise protsessist?
 • Kuidas on seotud sise- ja väliskeskkonna analüüs ning muuseumi töö planeerimine?
 • Miks on oluline omada pikaajalist visiooni ning kõigile arusaadavaid strateegilisi eesmärke selleni jõudmiseks?
 • Kuidas arengukava juhtimis- ja töödokumendiga muuseumi heaks maksimaalselt tööle panna ning vältida selle sahtlisse ununemist?
Juhtivad koolitajad: Ragnar Siil ja Jorma Sarv, lisaks kaasatakse täiendavaid eksperte ja muuseumivaldkonna praktikuid konkreetsete teemade puhul.

Moodul 2: Ärimudel, innovatsioon ja teenusdisain
6.-7. juuni 2019, KUMU kunstimuuseumis
 

Põhiteemad: Ärimudeli innovatsiooni lõuend muuseumide kontekstis, väärtusahela analüüs ja väärtuspakkumine, turgude ja sihtgruppide kaardistamine ja analüüs, lean innovation lõuend, teenuste portfell ja arendus,  toodete ja teenuste arendamine disainmõtlemise meetodil, tervikliku teenusdisaini rakendamine muuseumis, disainjuhtimise juurutamine. Teine moodul keskendub järgmistele põhiküsimustele:
 • Millised on peamised probleemid, millele muuseum oma tegevusmudelites peab vastused leidma?
 • Kuidas aitavad nende küsimuste lahendamisele kaasa ärimudelite analüüs ja disainmõtlemine?
 • Kuidas avada värskeid vaatenurki muuseumi erinevate sihtrühmade kõnetamisel?
 • Kuidas arendada või viimistleda muuseumi poolt pakutavaid teenuseid?
Koolitajad: Ragnar Siil, Jorma Sarv ja Markko Karu.

Moodul 3: Projektide ja muudatuste juhtimine loovates keskkondades
19.-20. september 2019, Eesti Vabaõhumuuseumis, Setu talus
  

Põhiteemad: Projektijuhtimise tööriistad, projekti määratlemine, projekti tulemuste ja mõõdikute seadmine, meeskondade juhtimine, uute toodete ja teenuste juurutamine muuseumis, muudatuste juhtimine, uute tehnoloogiate kasutamine muuseumitöös, virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse võimalused, tervikliku digistrateegia koostamine muuseumides. Kolmas moodul keskendub järgmistele põhiküsimustele:
 • Mille poolest erinevad igapäevane jooksev tegevus ning projektide kavandamine?
 • Millised on peamised tegurid eduka muuseumivaldkonna projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel?
 • Kuidas siduda muuseumi tegevustega uusi tehnoloogiaid?
 • Kuidas valitud tehnoloogilisi lahendusi hallata ja ajakohasena hoida?
Juhtivkoolitajad: Ragnar Siil ja Jorma Sarv. Uute tehnoloogiate kasutamise võimalusi muuseumide arendamisel tutvustab Ott Sarapuu (Motor Agency), lisaks kaasatakse täiendavaid eksperte ja muuseumivaldkonna praktikuid konkreetsete teemade puhul. 

Moodul 4: Kommunikatsioon, turundus ja esinemisoskused
17.-18. oktoober 2019, Eesti Maaelumuuseumid, Ülenurme
 

Põhiteemad: Turundus- ja kommunikatsioon, sisekommunikatsioon kui juhtimistööriist, sotsiaalmeedia efektiivne kasutamine, publiku kaasamise strateegiad, veenmis ja esinemisoskuste arendamine, muudatuste kommunikeerimine, konfliktsete situatsioonide ennetamine ja lahendamine. Neljas moodul keskendub järgmistele põhiküsimustele:
 • Kuidas eesmärgistada muuseumi kommunikatsiooni- ja turundustegevust?
 • Kuidas kõnetada ja kaasata publikut (sh sotsiaalmeedias)?
 • Mida on võita või kaotada sisekommunikatsiooniga seotud strateegia ja taktika valikul?
 • Millega tuleks arvestada muudatuste elluviimisel ning kuidas ennetada ja lahendada konflikte?
 • Kuidas teha meeldejäävaid ja tulemuslikke ettekandeid?
Juhtivad koolitajad: Ragnar Siil ja Jorma Sarv, lisaks kaasatakse täiendavaid eksperte ja muuseumide praktikuid kogemuste vahetamiseks turundus- ja kommunikatsiooniteemade korraldamisel.